วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑ พนักงาน ผศ.ส.ข. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/หส.ผศ.ส.ข. เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๗/๖๑
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ นายนภดล ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.ข. และ ผช.สัสดี อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา, ส.ต.พินิจ อะตะราใจ ประธานแกนนำทหารผ่านศึก อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
ร่วมพบปะ ทหารผ่านศึก และ ครอบครัว บริการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ บรรยายสิทธิที่จะได้รับจาก อผศ. และให้บริการทางด้านการเงินและทางด้านการสงเคราะห์ต่างๆ


เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย พร้อมตรวจสภาพบ้านทหารผ่านศึกพิการและฐานะ
ยากจน ที่ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.จำนวน ๑ ราย ในเขตพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา

นายนภดล ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข. พบปะผู้ว่าจ้าง รปภ.สปภ.อผศ.จุดปฏิบัติงานสำนักงานที่ดินอ.สะบ้าย้อย จว. สงขลา


นายนภดล ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข. พบปะผู้ว่าจ้าง รปภ.สปภ.อผศ. จุดปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อ.สะบ้ายอย จว.สงขลา

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพเพื่อเชิดชูเกียรติให้ทหารผ่านศึกเมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ นางธันย์วฤนท์ ดีจำเนียร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง จรัสศรี ตรีพงค์ พนักงานสวัสดิการ ผศ.ส.ข. และ พ.อ.ไสว ไกรนุกูล นายกสมาคมทหารผ่านศึกจว.สงขลา ร่วมพิธี ฌาปนกิจสงเคราะห์ พลฯ พร้อม สุดเอื้อม ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๒ ทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเงินค่าจัดกาศพจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ให้กับทายาท ณ วัดเขากลอย อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

              เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันเด็กแห่งชาติ นายนภดล  ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.ข. ร่วมกันจัดกิจกรรม แจกของขวัญ และอาหารเครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน โดยมี พลตรี วรพล  วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/หส.ผศ.ส.ข.   เป็นประธานในพิธี
วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 เมื่อ 4 ม.ค.61 นายนภดล ปัญโญ รอง หส.ผศ.ส.ข. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ข. เข้าร่วมอวยพรและ
มอบกระเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 / หส.ผศ.ส.ข.

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผศ.ส.ข.ตรวจสภาพบ้านทหารผ่านศึกฯ และจดทะเบียนจำนองให้ทหารผ่านศึก

เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐ นางจินต์จิรา กะจิ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย นายอัษฏพล ปัญโญ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ส.ข.เดินทางไปตรวจสภาพบ้าน และสอบประวัติทหารผ่านศึกฯ ที่ขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนฐานพิการทุพพลภาพในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน ๓ ราย            และจดทะเบียนจำนองให้ทหารผ่านศึกที่กู้ยืมเงินสิเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๑ ราย                  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขา อ.ละงู

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖/๖๑


เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๐ นางนงนุช บุญญาพิทักษ์ หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ข. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.ข.
และ ร.อ.สายัญ นุ่นตุ้ง สัสดี อ.ศรีนครินทร์ และ พลฯ หมุดตาเล็บ หมานมุ่ย ประธานแก่นนำทหารผ่านศึก อ.กงหรา จว.พัทลุง พบปะบริการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ โดยการบรรยายสิทธิต่างๆ ให้กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวฯ รับทราบสิทธิที่จะได้รับ ทั้งด้านการเงินและด้านบริการ ณ ศาลาประชาคม อ.ศรีนครินทร์ และ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.กงหรา จว.พัทลุง พร้องทั้งได้เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวผู้สูงอายุและพิการ ในเขตพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์, อ.กรงหรา จว.สงขลา