วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


              เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ นายเริงยุทธ  เมืองศรีนุ่น รอง หส.ผศ.ส.ข. นำพนักงาน ผศ.ส.ข.           เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี  วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ              พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.  ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่)  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี พลตรี วรพล  วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/หส.ผศ.ส.ข.        เป็นประธานในพิธี  


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.บรรยายสิทธิ ตชด. ณ ห้องประชุมมีเกียรติ กองกำกับการ ๙ กองฝึกพิเศษ กองบังคับการ ตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๒  จ.ส.อ.ธีระวัฒน์  ทำบัวชา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข.ชี้แจงบรรยายสิทธิให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการป้องกันประเทศ เพื่อให้รับทราบสิทธิต่างๆ ณ ห้องประชุมมีเกียรติ กองกำกับการ ๙ กองฝึกพิเศษ กองบังคับการ ตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.ชี้แจงบรรยายสิทธิให้แก่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการป้องกันประเทศ เพื่อให้รับทราบสิทธิต่างๆ ณ ห้องประชุมร้อยคอหนัก ร.๕

เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๖๒ จ.ส.อ.ธีระวัฒน์ ทำบัวชา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข.ชี้แจงบรรยายสิทธิให้แก่
กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการป้องกันประเทศ เพื่อให้รับทราบสิทธิต่างๆ
ณ ห้องประชุมร้อยคอหนัก ร.๕ ค่ายเสนาณรงค์ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลาวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผศ.ส.ข. มีภารกิจเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  จำนวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้

. สมาชิก นอบ  พรหมเสน  อายุ ๘๖ ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔๐ เลขที่ ๑๒๔๙๑๘/๓๐ ณ บ้านเลขที่ ๒๕๘  ม.๘ ต.โคกทราย 
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
    ๒. อส.ทพ.กอง เสนีย์  อายุ ๗๘ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๒๗๗๓๒/๓๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๘ ม.๑ ต.โคกทราย  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
     

 ๓. ส.ต.เปลื้อง  จันทขวัญ  อายุ ๗๒ ทหารผ่านศึกฯ   บัตรชั้นที่ ๒๐ เลขที่ ๓๘๖๘๙/๑๘ ณ บ้านเลขที่ ๗๔ ม.๗  ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

๔. พลฯ อิ่ม ชุมยวง  อายุ ๙๖ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔๐ เลขที่ ๔๕๖๖๗/๑๗ ณ บ้านเลขที่ ๖๓ ม.๕ ต.วังใหม่  อ.ป่าบอน 
จ.พัทลุง 


           เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางอังคณา  นิลวิเชียร ผช.หส.ผศ.ส.ข. และพนักงาน ผศ.ส.ข. 
     ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านการสงเคราะห์ และบริการด้านการเงิน แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน 
      มีทหารผ่านศึกและครอบครอบทหารผ่านศึกเข้ารับฟังการบรรยายสิทธิต่างๆจำนวน ๑๕๐ ราย 
      โดยมี จ.ส.ต.จักรพงศ์  สุขแก้ว  ผู้ช่วยสัสดีอำเภอป่าบอน และ นายหมู่ใหญ่ ถั้น ปานกำเนิด ประธานชมรมทหารผ่านศึกอำเภอป่าบอน อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้เป็นอย่างดี
 

                                         

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ในเขตพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผศ.ส.ข. มีภารกิจเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ในเขตพื้นที่                อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  จำนวน ๕ ราย ดังต่อไปนี้

 ๑. พลฯ สุชาติ  ช่วยแก้ว  อายุ ๗๐ ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๓๔๗๙/๑๙ ณ บ้านเลขที่ ๒๕ ม.๗  ต.กระดังงา 
อ.สทิงพระ จ.สงขลา                              
                      
           

๒. พลฯ พิมล  แก่นทอง  อายุ ๗๐ ปี ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๔๑๕๔/๒๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๑ ม.๗ ต.กระดังงา  
อ.สทิงพระ  จ.สงขลา 

๓. พลฯ เอี่ยม มุสิกพันธ์ อายุ ๘๐ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๗๖๓๑/๑๓  ณ บ้านเลขที่ ๔๓/๑  ม.๑ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

๔. นายประจำ  ช่างสาน  อายุ ๗๖ ปี  ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๖๙๖๓๐/๕๐ ณ บ้านเลขที่ ๒๑/๑ ม.๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

๕. พลฯ ประดิษฐ์  สุวรรณจินดา อายุ ๗๓ ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๖๙๖๓๐/๑๖ ณ บ้านเลขที่ ๑๗ ม.๒ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๖.๐๐ น. ผศ.ส.ข. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา              
โดยตั้งจุดให้การสงเคราะห์ ณ ศาลาประชาคม อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นางธันย์วฤนท์  ดีจำเนียร หัวหน้างาน-สงเคราะห์ ผศ.ส.ข. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุด ซึ่งการออกหน่วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวก
แก่ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อขอรับการสงเคราะห์ที่สำนักงานฯ เนื่องจากระยะทางไกล ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางและไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ มีทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว มารับการสงเคราะห์ด้านบริการ เช่น เปลี่ยนบัตรทหารผ่านศึกฯ รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ 
และด้านการเงิน เช่น เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือครั้งคราว 
           

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ผศ.ส.ข.เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวผู้สูงอายุ อ.ระโนด จว.สงขลา
ภาพบน ภาพล่าง เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๖๒ จ.ส.อ.ธีระวัฒน์  ทำบัวชา เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข.ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน 2 ราย ดังนี้
๑.นายสมนึก ปิดดำ ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑๑ เลขที่ ๓๒๘๒๐/๕๓ อายุ ๗๔ ปี
๒.นางอำนวย ปิดดำ ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑๑ เลขที่ ๓๒๘๒๑/๕๓ อายุ ๗๐ ปี
ร่วมกับภารกิจในการทำเงินช่วยเหลือรายเดือน ณ บ้านเลขที่ ๔๙ ม.๒ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จว.สงขลาผศ.ส.ข.ร่วมงานฌาปนกิจศพ สิบตรีแคล้ว กำเนิดทอง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา


  เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๒ พ.อ.อภิศักดิ์  พันธุวงศ์  รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ ๔๒ ประธานในพิธี  พ.ต.โกศล  พุทรา สัสดีอำเภอสะเดา นายเริงยุทธ  เมืองศรีนุ่น  รอง หส.ผศ.ส.ข. และพนักงาน ผศ.ส.ข. ร่วมงานฌาปนกิจศพ   สิบตรีแคล้ว กำเนิดทอง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมี พลแตรเดี่ยวร่วมสดุดีเชิดชูเกียรติ และมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต ในนาม ผศ.ส.ข.  ณ วัดกอบกุลรัตนาราม ต.พังลา อ.สะเดาจว.สงขลา